صفحه ۵۲۳

( درس 196)

خطبه 124 (قسمت اول)

مدارک خطبه

اهمیت فنون و تاکتیک های نظامی

جایگاه نیروها در صحنه جنگ

بر هم فشردن دندانها در جنگ و تأثیر آن

مانور در اطراف نیزه ها و تأثیر آن

شکستن نگاهها در جنگ و تأثیر آن بر قلب و روحیه انسان

مقصود از "قلب و صدر" چیست ؟

خاموشی صداها در جنگ

برافراشتن پرچم به دست دلیران غیور

ناوبری کتاب