صفحه ۵۱۹

گرامی ترین مرگ

"ان أکرم الموت القتل"

( همانا گرامی ترین مرگ، کشته شدن است.)

گرامی ترین و بهترین مرگها این است که انسان در راه حقیقت کشته شده و به درجه شهادت نایل شود؛ برای این که شهادت در راه خدا برکات و آثار بسیاری دارد.

"والذی نفس ابن أبی طالب بیده لا لف ضربة بالسیف أهون علی من میتة علی الفراش فی غیر طاعة الله"

( سوگند به آن که جان پسر ابوطالب به دست اوست هر آینه هزار ضربه با شمشیر بر من آسانتر از مردنی است بر بستر که در غیر طاعت خدا باشد.)

"میتة" بر وزن "فعلة" به معنای هیأت و چگونگی مردن است. ابن مالک می‎گوید:

"و فعلة لمرة کجلسة ____ و فعلة لهیئة کجلسة"ألفیة ابن مالک، باب أبنیة المصادر.

مقصود حضرت در اینجا توضیح دادن برای مردم است که من مانند بسیاری افراد نیستم که فقط اهل علم باشم و عمل نکنم، یا فقط دیگران را موعظه و نصیحت کنم و از خوبی شهادت بگویم، بلکه در عمل هم فرود آمدن هزار شمشیر بر بدنم را گواراتر از خوابیدن در خانه و مردن در خانه در غیر اطاعت خدا می‎دانم. پس همان طور که من از شهادت استقبال می‎کنم شما هم استقبال کنید، و هنگامی که به میدان جنگ می‎روید همان گونه که از خود دفاع می‎کنید از دوست و همرزم ترسو یا ضعیف خود دفاع کنید.

ناوبری کتاب