صفحه ۴۸۳

( درس 193)

خطبه 122 (قسمت اول)

موضوع خطبه

سخنان مقدماتی امام (ع) با خوارج

یادآوری مواضع گذشته معترضین توسط امام (ع)

یادآوری هشدارهای امام (ع) درباره حکمیت

مسئولیت امام (ع) در رابطه با اصرار بر حکمیت

اشاره امام (ع) به جنگ های دشوار و ایمان مسلمانان صدر اسلام

ناوبری کتاب