صفحه ۴۶۹

( درس 192)

خطبه 121 (قسمت سوم)

مروری دوباره بر خطبه

پاسخ علی (ع) به اعتراض در مورد حکمیت

فاصله میان آرمان ها و واقعیت ها

درمان درد با درد !

علی (ع) خسته از درد بی درمان اصحاب

یادی از مسلمانان صدر اسلام و ویژگی های آنان

عطش دیدار یاران و درد فراق آنان

هشدار نسبت به نیرنگ ها و اهداف پلید شیطان

راه مقابله با وسوسه های شیطان

ناوبری کتاب