صفحه ۴۶۰

درمان درد به وسیله درد !

"أرید أن أداوی بکم و أنتم دائی، کناقش الشوکة بالشوکة و هو یعلم أن ضلعها معها"

( می‎خواهم که به وسیله شما درمان کنم و حال آن که درد من شما هستید؛ مانند درآورنده خار از تن به وسیله خار و حال آن که او می‎داند تمایل خار با خار است.)

"نقش" یعنی درآورد، و "انتقاش" به معنای درآوردن تیر از بدن است. "شوکة" نیز به معنای تیغ و خار است. معنای "ضلع" هم تمایل می‎باشد.

در عرب مثال معروفی بود که می‎گفتند اگر کسی بخواهد به وسیله نیروهای ضعیف و متمایل به دشمن خود، پیروزی به دست آورد مانند کسی است که بخواهد تیغ و خاری را که به دست و پای او فرو رفته است با تیغ و خار دیگری بیرون بیاورد. اگر تیغی به دست و پای کسی فرو رفت و شکست آن را باید با سوزن بیرون کشید، و اگر کسی بخواهد به وسیله تیغ دیگری آن را درآورد در حقیقت این تیغ نیز مانند تیغ قبلی در دست و پای او می‎شکند و باقی می‎ماند و مشکل زیادتر می‎شود.

بنابراین کسی که می‎خواهد با دشمن خود مبارزه و جنگ کند، با نیروهای مقاوم و پایدار و هماهنگ با خود باید به این اقدام بپردازد؛ در غیر این صورت نیروهای ضعیف یا کسانی که به گونه ای با دشمن همراهند، نمی توانند انسان را کمک و یاری رسانند.

حضرت با توجه به این مثال معروف، خطاب به اصحاب ناپایدار و سست عنصر خود می‎فرماید: من اگر می‎خواستم به وسیله شما با دشمن خود جنگ کنم مانند کسی بودم که می‎خواهد تیغی را به وسیله تیغ دیگری از بدن بیرون بیاورد؛ در حالی که این تیغ با آن تیغ مانند هم اند و همان طور که تیغ اولی در بدن شکست تیغ دوم نیز

ناوبری کتاب