صفحه ۴۵۳

( درس 191)

خطبه 121 (قسمت دوم)

اعتراض به موضع امام در قبال حکمیت

پاسخ علی (ع) به اعتراض

فاصله میان آرمان ها و واقعیت ها

درمان درد به وسیله درد !

خستگی علی (ع) از درد بی درمان اصحاب خود

یادی از مؤمنان پاکباز گذشته

علت شکست حضرت علی (ع)

ویژگی های مؤمنان پاکباز گذشته

ناوبری کتاب