صفحه ۴۴۵

نوشانده می‎شود؛ که آن را جرعه جرعه بنوشد و هیچ گوارای او نشود." و همچنین (قل نار جهنم أشد حرا) سوره ابراهیم (14)، آیات 16 و 17. "بگو آتش جهنم سوزان تر است."

اهمیت توجه به احتمال خطر در امور مهم

باید توجه داشت که در امور مهم و بزرگ، احتمال خطر منجز و بسیار با اهمیت است. به عنوان مثال اگر بخواهید راهی را بروید و به شما گفته شود که در این مسیر عده ای کمین کرده و اموال مسافرین را غارت می‎کنند و احتمالا خود آنان را نیز به قتل می‎رسانند، ممکن است به درستی این گفته یقین پیدا نکنید، ولی چون احتمال وقوع خطر هست هرگز حاضر نخواهید شد بی باک و بدون تأمین از این مسیر عبور کنید. البته اگر تحقیق کردید و مطمئن شدید که راه امن است و خطری متوجه شما نیست، ممکن است از آن مسیر مسافرت نمایید. در مورد قیامت و حوادث و حساب و کتاب آن نیز پیامبران، قرآن، ائمه (ع) و بزرگان دین، همه یک مطلب را می‎گویند و از بزرگی خطر در آن خبر داده اند. بنابراین بر فرض هم که انسان یقین پیدا نکند و فقط احتمال بدهد که این هشدارها صحیح است، عقل انسان حکم به ترتیب اثر دادن می‎کند، زیرا هر چند احتمال ضعیف باشد ولی امر محتمل بسیار بزرگ است.

بقای نام نیک بهتر از بقای مال

"ألا و ان اللسان الصالح یجعله الله [ تعالی ] للمرء فی الناس، خیر له من المال [ یورثه ] یورثه من لا یحمده"

( آگاه باشید که زبان نیکویی ( نام نیک) که خداوند متعال آن را برای شخصی در میان مردم قرار می‎دهد، برای او بهتر است از دارایی ای که آن را به میراث می‎گذارد برای کسی که وی را ستایش نمی کند.)

ناوبری کتاب