صفحه ۴۴۴

مثل اندیشه غایب (فقدان اندیشه) است؛ همان طور که نداشتن اندیشه سود و منفعتی ندارد، اندیشه با تأخیر هم فایده ای ندارد.

توصیفی از آتش دوزخ

"و اتقوا نارا حرها شدید، و قعرها بعید، و حلیتها حدید، و شرابها صدید"

( و بپرهیزید از آتشی که گرمی آن سخت، و عمق آن بسی دور، و زیور آن آهن، و آشامیدنی آن چرک آمیخته به خون است.)

"صدید" به معنای چرک آمیخته با خون است.

در این عبارت حضرت برای این که انسان را پند و اندرز بدهد و بفهماند که باید در زندگی و در دنیا مواظب رفتار و کردار خود باشد، گوشه ای از دوزخ و ویژگی های آن را که برگرفته از آیات قرآن است به تصویر کشیده و می‎فرماید: بپرهیزید از آتشی که حرارت آن شدید و بسیار سوزنده است. آتش دوزخ با آتش های دنیا بسیار متفاوت است. آتش جهنم بسیار عمیق است. به طوری که اگر کسی در آن افتاد نمی تواند از آنجا بیرون آید. ویژگی دیگر آتش دوزخ این است که زر و زیور آن، آهن گداخته می‎باشد. در دنیا اگر کسی بخواهد خود را زینت کند معمولا با طلا و نقره خود را زینت می‎کند و دستبند و یا گردنبندی به خود آویزان می‎نماید، در صورتی که زینت آنجا آهن گداخته است. شراب و آشامیدنی آنجا نیز چرک مخلوط با خون است. اینها برای موعظه است که مردم متنبه بشوند و بدانند که چنین عذابهایی هست.

در قرآن کریم آمده است: (من ورائه جهنم و یسقی من مأ صدید ‏ یتجرعه و لا یکاد یسیغه ) نهج البلاغه، خطبه 90؛ "واعلموا أنه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر لم یکن له من غیرها زاجر و لا واعظ." "از پس او جهنم است و از آبی چرکین مخلوط با خون به او

ناوبری کتاب