صفحه ۴۴۱

قیامت، سرای ظهور نهانها

"و تبلی فیه السرائر"

( و نهانها در آن آشکار می‎گردد.)

در پاسخ به این که مقصود از "سرائر" چیست دو احتمال گفته اند: یکی این که مقصود روحیات انسان است؛ چون بیشتر آنها در این دنیا پوشیده است و در قیامت همه آنها آشکار و روشن می‎شود. در دنیا انسان گاهی چیزی را در دل و اندیشه خود انکار می‎کند ولی در آخرت آنچه در اعماق باطن و ضمیر انسان وجود دارد آشکار خواهد شد و جای پنهان کاری نخواهد بود.

احتمال دوم این که مراد از سرائر و باطن ها که در روز قیامت آشکار می‎شود همه اعمال و عبادات انسان است. نماز و روزه و خمس و زکاتی که شما انجام می‎دهید و یا اموالی که در راه خدا می‎پردازید در روز قیامت همه آنها آشکار خواهد شد.

از بعضی روایات این نکته استفاده می‎شود که مقصود از "سرائر" که در روز قیامت آشکار می‎شود همه اعمال انسان و از جمله اعمال عبادی اوست. برای این که همه این اعمال در دنیا آشکار نیست و در قیامت ظاهر می‎شود.سوره بقره (2)، آیه 110.

زیان تأخیر در کارهای خیر

"و من لا ینفعه حاضر لبه فعازبه عنه أعجز، و غائبه أعوز"

( و کسی که اندیشه کنونی اش او را سود نرساند پس اندیشه نیامده و پنهانش از آن ناکار آمدتر، و اندیشه آینده اش نایابتر است.)

ناوبری کتاب