صفحه ۴۳۷

( درس 190)

خطبه 120 (قسمت دوم)

گستره کارهای آخرتی بهره کارهای دنیا

قیامت، سرای ظهور نهانها

زیان تأخیر در کارهای خیر

معنای عقل و اندیشه آینده و نداشتن سود

توصیفی از آتش دوزخ

اهمیت توجه به احتمال خطر در امور مهم

بقای نام نیک بهتر از بقای مال

خطبه 121 (قسمت اول)

مدارک خطبه

پیشنهاد حکمیت در جنگ صفین

تحمیل حکمیت و حکم بر علی (ع)

نتیجه حکمیت و پیدایش خوارج

ناوبری کتاب