صفحه ۴۳

( درس 166)

خطبه 109 (قسمت دوم)

توضیحی مختصر درباره خطبه

حرکت کاروان هستی به سوی خداوند

مقایسه عظمت آفرینش با قدرت خداوند

نقص قابلیت ها

مقایسه عالم ملکوت با عوالم بالاتر

مقایسه نعمت های دنیا و آخرت

جایگاه فرشتگان

میزان خداشناسی و قرب فرشتگان

پاره ای از ویژگی های وجودی فرشتگان

بندگی شایسته تر بر اساس شناخت بیشتر

ناوبری کتاب