صفحه ۴۲۵

2 - احتمال دوم این است که مقصود، همان وعده هایی باشد که امیرالمؤمنین (ع) به پیامبراکرم (ص) داد که مثلا بدهکاریهای پیامبر را بپردازد و تبلیغ دین خدا نماید و امثال آن که پیامبر(ص) از علی (ع) خواسته بود، حال حضرت می‎گوید: من تعلیم شدم که چطور آن وعده ها را انجام دهم.

3 - آگاهی به همه کلمات

"و تمام الکلمات". سومین چیزی که حضرت علی (ع) یاد گرفته و تعلیم دیده است علم به همه کلمات است. به نظر می‎رسد مقصود از تمام کلمات همه دستوراتی که خداوند داده همچون واجبات و محرمات و عقاید است که همه اینها احتیاج به شرح و تفسیر دارد. قرآن کریم از کلمات خداوند می‎باشد؛ لذا خداوند می‎فرماید: (و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا) سوره یس (36)، آیه 60. "و سخن پروردگارت به راستی و عدل تحقق یافته است." قرآن نیاز به شرح و تفسیر و مشخص کردن عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و امثال آن دارد. شرح و تفسیر قرآن و آنچه بر پیغمبر وحی شده با امیرالمؤمنین و اهل بیت (ع) می‎باشد. و حضرت می‎فرماید: من تعلیم داده شده ام همه کلمات و راز و رمز آنها را و این که چگونه این کلمات را شرح و بیان کنم.

بیان ابن أبی الحدید

در مورد شرح سخنان حضرت در اینجا، مناسب تر از همه شرحها بیان ابن أبی الحدید است که آن را یادداشت کرده و برای شما آقایان می‎خوانم. خوبی و حسن بیان ابن أبی الحدید این است که هر چه را می‎گوید به آیات و روایات مستند می‎کند.

ناوبری کتاب