صفحه ۴۲۳

1 - تبلیغ رسالت ها

"تبلیغ الرسالات". یکی از چیزهایی که آموزش دیدم "رسالت ها" است که باید آنها را به مردم برسانم و تبلیغ کنم. "رسالت" به معنای پیامی است که فرستاده خدا آن را آورده است، آنها را باید اهل بیت (ع) و در رأس آنان علی (ع) برای مردم تبلیغ کنند. رسالت پیامبر(ص) تنها تلاوت قرآن نبود بلکه تفسیر و شرح قرآن نیز از جمله وظایف پیامبراکرم (ص) بود. خداوند خطاب به آن حضرت می‎فرماید: (و أنزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ) ابن أبی الحدید می‎نویسد: رواها قوم: "لقد علمت" بالتخفیف و فتح العین، و الروایة الاولی أحسن. (شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 288). "و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به سویشان نازل شده است بیان کنی." پیامبراکرم (ص) این وظیفه خود را انجام می‎داد و قرآن را برای صحابه و یارانش تفسیر می‎کرد، ولی استعداد آنها در یادگیری متفاوت بود و اعلم ایشان علی (ع) بود که پیامبراکرم (ص) تمام رازهای قرآن را در اختیار آن حضرت قرار داد.

این که قرآن برای مردم کافی است و نیاز به چیز دیگری ندارند، سخن خلیفه دوم بود که ما آن را قبول نداریم؛ چون او می‎خواست زیر بار اهل بیت نرود، و به همین دلیل شعار "حسبنا کتاب الله"سوره نحل (16)، آیه 44. را مطرح کرد. زیرا پیامبر در موارد متعدد فرمود: "انی أوشک أن أدعی فأجیب و انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی أهل بیتی"صحیح بخاری، ج 7، ص 9، کتاب المرضی والطب؛ صحیح مسلم، ج 5، ص 76. "من نزدیک است که از جانب خداوند فرا خوانده شوم پس دعوت حق را اجابت کنم، و همانا من دو چیز گرانبها و نفیس را در بین شما باقی می‎گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من می‎باشند." بنابراین عترت پیامبر(ص)، مفسر قرآن و شارح آن و مبلغ رسالات خدا هستند؛ و خود پیامبر، این رسالت ها را به امیرالمؤمنین آموزش

ناوبری کتاب