صفحه ۴۱۹

( درس 189)

خطبه 120 (قسمت اول)

تعلیم سه مطلب مهم به امام (ع)

1 - تبلیغ رسالت ها

2 - انجام وعده ها

3 - آگاهی به همه کلمات

بیان ابن أبی الحدید

اهل بیت: خاستگاه حکمت ها و ولایت نورانی

"أمر" در اصطلاح کتاب و سنت

وحدت شرایع دین و مقصود از آن

الف - یگانگی راه و بیان ائمه:

ب - هماهنگی احکام اسلام

اعتدال راههای دین

پیامدهای پیروی و اعراض از راه حق

ناوبری کتاب