صفحه ۴۰۱

( درس 188)

خطبه 119

منابع خطبه و زمان بیان آن

جنگ های پراکنده و اداره امور کشور

دعوت امام (ع) به جهاد و سکوت اصحاب

سرزنش امام (ع) و پاسخ مشروط اصحاب

سرزنش و توضیح امام (ع)

مسئولیت های حاکم اسلامی و رعایت اولویت ها

جایگاه رهبر جامعه

آرزوی شهادت...

بیان عیوب بعضی از اصحاب

راهنمایی به راه روشن و پیامد پایداری و یا لغزیدن

ناوبری کتاب