صفحه ۳۹۶

هستید که من در مسائل با شما مشورت می‎کنم، در حالی که سایر مردم این گونه نیستند.

مقصود از خودی و غیر خودی

گاهی در بحث هایی که مطرح می‎شود بعضی ها را "خودی" و بعضی دیگر را "غیر خودی" می‎گویند. اگر مقصود از غیر خودی این باشد که باید آنها را از حقوق اجتماعی و یا حقوق شهروندی محروم ساخت، این غلط است. برای این که در حقوق اجتماعی و شهروندی همه حق دارند و از حقوق مساوی برخوردارند؛ و اینجا خودی و غیر خودی و لیاقت و عدم آن معنا ندارد. اما اگر بحث مسئولیت های سیاسی و اجتماعی پیش آید، نمی توان گفت که همه حق دارند مسئولیت بپذیرند؛ برای این که عده ای لیاقت دارند و عده دیگری لیاقت ندارند. در مورد مشورت هم همین نکته مطرح است؛ نمی توان همه افراد را شایسته مشورت دانست. باید با کسانی که نسبت به مسائل آگاهی دارند و مورد اعتماد هستند مشورت کرد. این افراد در حقیقت همان کسانی هستند که "بطانه" یا محرم اسرار نامیده می‎شوند.

البته در معنای "و البطانة دون الناس" دو احتمال وجود دارد:

1 - احتمال اول این که شما بطانه و خواص من هستید و مردم دیگر چنین نیستند؛ به عبارت دیگر تنها شما هستید که مورد اعتماد من می‎باشید و من با شما مشورت می‎کنم. در این احتمال "دون" به معنای "غیر" است.

2 - احتمال دوم این که "دون" به معنای "عند" باشد. بر اساس این احتمال معنا چنین می‎شود که نزد همه مردم معلوم است که شما از خواص و از افراد مورد مشورت من می‎باشید.

البته احتمال دوم خلاف ظاهر است ولی به هر حال این احتمال هم وجود دارد که

ناوبری کتاب