صفحه ۳۹۵

تقدیر از یاران و اصحاب

"أنتم الانصار علی الحق، والاخوان فی الدین، والجنن یوم الباس، والبطانة دون الناس"

( شما یاوران بر حق، و برادران در دین، و سپرهای روز جنگ و سختی، و اصحاب سر هستید غیر از توده مردم.)

"بأس" به معنای شدت و سختی است و از آنجا که جنگ با سختی همراه است به آن نیز "بأس" می‎گویند. بنابراین مراد از "یوم البأس" روز جنگ است.

"جنن" جمع "جنة" به معنای سپر است. ماده "ج ن ن" به معنای پوشش می‎آید و لغاتی که از آن مشتق می‎شود همه آنها به نوعی حکایت از پوشش می‎کند. به سپر از این جهت "جنة" می‎گویند که برای پوشش یا حفظ بدن از خطر شمشیر و نیزه مورد استفاده قرار می‎گیرد. به باغ هم برای این که پوشیده از درخت است "جنة" می‎گویند. به دیوانه هم به لحاظ این که عقلش پوشیده است "مجنون" می‎گویند. "جنین" نیز چون در شکم مادر پنهان است "جنین" نامیده می‎شود.

"بطانة" از "بطن" در برابر "ظهر" است و به معنای خواص و نزدیکان و اصحاب سر است. به آستر لباس که غیر ظاهر است هم "بطانة" می‎گویند.

حضرت می‎فرماید: "أنتم الانصار علی الحق": شما یاران و اعوان من در راه حق هستید. عایشه ام المؤمنین است ولی متأسفانه با طلحه و زبیر همدست می‎شود و در مقابل امام حق می‎ایستد و جنگ به راه می‎اندازد. بنابراین کسانی که در آن شرایط با علی (ع) همراهی کردند کارشان بسیار با ارزش و قابل تقدیر است. "والاخوان فی الدین": و شما برادران دینی من هستید. "والجنن یوم الباس": و شما در روز شدت و جنگ سپرهای من هستید. "والبطانة دون الناس": و شما آن خواص و اصحاب سر من

ناوبری کتاب