صفحه ۳۸۵

( درس 187)

خطبه 117

سرزنش اصحاب بر ترک انفاق مالی

انتقاد از فداکاری نکردن در راه خدا

بزرگ نشمردن خدا در میان بندگانش

سفارش به عبرت گرفتن

تفاوت اصحاب با یکدیگر

خطبه 118

زمان ایراد خطبه و منابع آن

تقدیر از یاران و اصحاب

مقصود از خودی و غیر خودی

استمداد حضرت از یاران

انتظار نهایی امام (ع) از این یاران

سزاوارترین مردم نسبت به مردم

ناوبری کتاب