صفحه ۳۸۲

خدمتکار امیرالمؤمنین (ع) بود - اجازه نداد، پس اشعث یک مشت به بینی قنبر زد و آن را خون انداخت."

اشعث بن قیس به ظاهر یکی از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) بود اما به حسب واقع فرد خبیث و منافقی بود. اشعث خواهر ابوبکر را گرفت و به ظاهر دارای شخصیت و شوهر خواهر خلیفه اول بود ولی از خوارج شد و از آنها حمایت می‎کرد. گفته می‎شود که او ابن ملجم را به ترور امیرالمؤمنین (ع) تشویق می‎کرده است. پسرش نیز که محمد بن اشعث است در واقعه کربلا در شهادت امام حسین (ع) شرکت داشت. دختر اشعث - یعنی جعده - همسر امام حسن (ع) بود که آن حضرت را مسموم کرد و به شهادت رساند.

"فخرج علی (ع) و قال: ماذاک یا أشعث، أما والله لو بعبد ثقیف مررت لا قشعرت شعیرات استک"

"پس حضرت بیرون آمدند و گفتند: ای اشعث این چه کاری است که تو کردی ؟ به خدا سوگند که اگر تو به بنده ثقیف - که مراد از او حجاج باشد - مرور کنی و با او برخورد نمایی موهای عقب تو هم می‎لرزد."

از این فرمایش استفاده می‎شود که حضرت می‎خواهد به اشعث و امثال او بفرماید که شما قدر علی (ع) را نمی دانید و علی (ع) به درد شما نمی خورد؛ بلکه شما را باید امثال حجاج بن یوسف اداره کند. برای این که قنبر خدمتکار علی (ع) بنا به مسئولیتی که دارد تشخیص داده اکنون وقت ملاقات با آن حضرت نیست و تو او را با مشت زده و بینی او را خون آلود می‎کنی ؟! تو باید حجاج بن یوسف و کارهای او را ببینی تا بترسی و از این کارها نکنی.

"قال: و من غلام ثقیف ؟ قال: غلام یلیهم لا یبقی بیت من العرب الا أدخلهم الذل" "اشعث به حضرت گفت: غلام ثقیف کیست ؟ حضرت فرمود: یک غلامی است که

ناوبری کتاب