صفحه ۳۷۸

بلندتر بود، و بعد چند تا دختر را مدتی آموزش دادند که این پیراهن را طوری به دنبال ملکه بلند کنند و همراه او بروند که به زمین نکشد.

حجاج بن یوسف ثقفی هم بسیار متکبر و خودخواه بوده است؛ و حضرت در این عبارت می‎فرماید: آگاه باشید ! به خدا سوگند آن غلام ثقفی که با تکبر و تبختر راه می‎رود و از حق منحرف است بر شما مسلط خواهد شد.

"أما والله": آگاه باشید به خدا قسم "لیسلطن علیکم غلام ثقیف": هر آینه مسلط خواهد شد بر شما آن غلام ثقفی؛ "الذیال المیال": آن کسی که بسیار خودخواه و متکبر و بسیار منحرف و کج رفتار است.

رفتار ظالمانه حجاج

"یاکل خضرتکم، و یذیب شحمتکم"

( زراعت و کشت شما را می‎خورد، و پیه شما را آب می‎کند.)

"خضرة" به معنای چیزهای سبز است، و به کشتزار و سبزه زار هم گفته می‎شود چون به رنگ سبز است؛ و در این عبارت کنایه است از محصولات و میوه های باغات و کشتزارها که اساس درآمد زندگی و ثروت مردم بود.

حضرت امیر(ع) می‎فرماید: حجاج بن یوسف ثقفی کشت و زرع شما و به طور کلی هر چه از چیزهای خوب دارید را می‎خورد. ابتدا ثروت و اموال شما را می‎بلعد و از بین می‎برد و جلوی خانه و باغ شما را گرفته و تصرف می‎کند، و پس از آن با خودتان نیز کار دارد و شما را تا نابود نکند رها نمی سازد؛ و چنان با شما برخورد و رفتار خواهد کرد که پیه و چربی های شما را هم آب می‎کند. کنایه از این است که چنان گرفتار سختی، فکر و غصه و افسردگی می‎شوید که از شما بجز یک اسکلت لاغر و مردنی باقی نخواهد گذاشت.

ناوبری کتاب