صفحه ۳۷۷

حضرت می‎فرمایند: اصحاب پیامبر که همیشه به دنبال حق و حقیقت بودند پیروز شدند و به بهشت جاوید الهی دست یافتند و به بزرگواری و کرامتی دلپذیر رسیدند.

پیشگویی امام (ع) از تسلط حجاج بن یوسف

"أما والله لیسلطن علیکم غلام ثقیف الذیال المیال"

( آگاه باشید به خدا قسم هر آینه بر شما مسلط خواهد شد غلام ثقفی که خودپسند و متکبر است و بسیار منحرف و کج رفتار.)

"غلام ثقیف" یعنی بنده ای یا جوانی که از طایفه ثقیف است، و مقصود حجاج بن یوسف ثقفی است.

"ذیال" از ماده "ذیل" یعنی دارای ذیل بلند یا دم بلند است که به زمین می‎کشد. در بین عرب ها رسم بود که معمولا افراد بی بضاعت و کارگران و امثال آنان لباسهای کوتاهی داشتند؛ ولی خان ها و اشراف و سران قبایل لباسهای بلندی می‎پوشیدند. این لباسهای بلند بتدریج علامت تکبر و تبختر شد و اگر کسی لباس بلندی هم نپوشیده ولی اهل فخرفروشی و تکبر بود در مورد او "ذیال" به کار می‎رفت.

خلاصه یکی از راههای نشان دادن تکبر عرب ها همین لباس بلند آنها بوده است. به همین لحاظ آیه شریفه می‎فرماید: (و ثیابک فطهر) سوره آل عمران (3)، آیه 97. "[ ای پیامبر !] و جامه و لباس خود را پاک کن." به عبارت دیگر لباس خود را طوری کن که آلوده نشود. بعضی از مفسرین کلمه "فطهر" در آیه را به معنای "فقصر" گرفته اند. یعنی لباس خود را کوتاه کن و تکبر نداشته باش. به عنوان نمونه هنگامی که شاه می‎خواست تاجگذاری کند یک پیراهن بلندی برای ملکه درست کردند که چهار متر از قد او

ناوبری کتاب