صفحه ۳۷۳

( درس 186)

خطبه 116 (قسمت دوم)

ویژگی های دیگری از سلف صالح

پیشگویی امام (ع) از تسلط حجاج بن یوسف

رفتار ظالمانه حجاج

تعبیر امام (ع) از حجاج بن یوسف

داستان مرگ حجاج

پیشگویی دیگری از امام درباره حجاج

ناوبری کتاب