صفحه ۳۶۱

جهاد پیامبراکرم (ص) با دشمنان خدا

"و جاهد فی الله أعدأه غیر واهن و لا معذر"

( و در راه خدا با دشمنان او جهاد کرده بدون آن که سستی نشان دهد و یا عذرتراشی نماید.)

"وهن" به معنای ضعف و سستی است.

در بعضی نسخه ها "و لا معذر" آمده است ولی در لغت معنایی که با اینجا تناسب داشته باشد برای آن نیافتم. بنابراین به نظر می‎رسد "و لا معذر" صحیح است. یعنی پیامبر عذرتراشی هم نداشت. قرآن کریم می‎فرماید: (و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم ) سوره بقره (2)، آیه 286. "و عذرتراشان از اعراب آمدند که به آنان اجازه داده شود."

در هر صورت "معذر" به کسی گفته می‎شود که بهانه جویی و عذرتراشی می‎کند.

"و جاهد فی الله أعدأه": و پیامبراکرم (ص) در راه خدا با دشمنان او جهاد کرد. با کسانی مانند ابوجهل و ابوسفیان و امثال آنها که می‎خواستند جلوی گسترش دین اسلام را بگیرند جهاد و مبارزه کرد؛ "غیر واهن": و در این کار سستی نشان نداد "و لامعذر": و عذرتراشی هم نکرد؛ بلکه آنچه در توان و وظیفه اش بود انجام داد.

پیامبر(ص) پیشوای پرهیزکاران

"امام من اتقی، و بصر من اهتدی"

( پیامبراکرم (ص) پیشوای هر کسی است که تقوا پیشه کرده، و چشم و چراغ هر کس که هدایت یافته است.)

"اتقی" از ماده "وقایة" و اصل آن "اوتقی" بوده است. بعضی از برادران تصور نکنند که ادبیات چندان مهم نیست و یا این مسائل روشن و ساده بوده و نیازی به ذکر آنها

ناوبری کتاب