صفحه ۳۵۹

خداوند کارهای خوب و بد انسان را می‎داند، در روز قیامت کارهای هر فردی در پیش دیگران و مخصوصا پیامبران و اولیای الهی مشخص شده و آبروی انسان ریخته می‎شود.

همین که انسان به این نکته توجه داشته باشد، باعث می‎شود گناه کمتری انجام دهد؛ مخصوصا اگر بداند چشم و گوش و پوست بدن خودش نیز در روز قیامت علیه او شهادت می‎دهند. قرآن کریم می‎فرماید: (حتی اذا ما جأوها شهد علیهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون ‏ و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذی أنطق کل شئ) سوره نساء (4)، آیه 41. "تا چون به آن [ روز حشر] رسند، گوش و چشم ها و پوست هایشان به آنچه می‎کردند بر ضدشان گواهی دهند؛ و به پوست های خود گویند چرا علیه ما گواهی دادید؟ گویند همان خداوندی که هر چیز را به سخن درآورده ما را به سخن درآورده است." در روز قیامت پوست بدن انسان و چشم و گوش او نسبت به گناهانی که در دنیا انجام داده اند علیه وی شهادت می‎دهند. مثلا چشمی که به نامحرم نگاه کرده است به آن شهادت می‎دهد. هنگامی که انسان نسبت به این حقایق آگاهی داشته و به آنها معتقد باشد، یک مقدار در رفتار خود تجدیدنظر خواهد کرد و با احتیاط رفتار می‎کند.

پیامبر(ص) پیام رسانی بدون سستی و تقصیر

"فبلغ رسالات ربه غیر وان و لا مقصر"

( پس رسانید پیامهای پروردگارش را بدون هیچ گونه سستی و کوتاهی.)

"وان" از "ونی" به معنای سستی است.

حضرت می‎فرماید: پس پیامبراکرم (ص) رسالت های پروردگارش را بدون هیچ سستی و کوتاهی به مردم رساند. باید توجه داشت که پیامبراکرم (ص) به یک معنا قاصر

ناوبری کتاب