صفحه ۳۵۵

( درس 185)

خطبه 116 (قسمت اول)

پیامبر(ص) دعوتگر به حق و گواه بر خلق

نقش گواهان بر انسانها

پیامبر(ص) پیام رسانی بدون سستی و تقصیر

جهاد پیامبراکرم (ص) با دشمنان خدا

پیامبر(ص) پیشوای پرهیزکاران

اهمیت مقام امامت

آثار علم به غیب

دو احتمال در کلام حضرت

تقویت احتمال دوم

فراموشی پند و اندرزها و آثار آن

آرزوی جدایی و وصال

ویژگی های سلف صالح

ناوبری کتاب