صفحه ۳۵

"و عز کل ذلیل": و خداوند عزت هر ذلیلی است. اگر انسان ارتباط با خداوند داشته باشد عزت پیدا می‎کند؛ گرچه در دنیا و بر اساس شرایط اجتماعی ذلیل و خوار شمرده شود.

"و قوة کل ضعیف": و نیرو و توان هر ضعیفی خداوند است. به وسیله ارتباط با خداوند انسان قدرت پیدا می‎کند.

"و مفزع کل ملهوف": و خداوند پناهگاه هر مصیبت زده و ستم دیده و گرفتاری است. هر کس که گرفتار باشد حتی اگر به ظاهر کافر بوده و خدا را انکار کند، در شرایط گرفتاری و سختی ها به خداوند پناه برده و به او متوسل می‎شود. انسان ممکن است در شرایط عادی و معمولی زندگی خداوند را فراموش کند؛ ولی گاهی که در دریا و میان امواج سهمگین گرفتار می‎شود و یا در سکرات مرگ قرار می‎گیرد، به طور فطری و طبیعی دلش متوجه یک نیروی غیبی می‎شود که آن نیروی غیبی ذات باری تعالی می‎باشد.

شنوایی و دانایی خداوند و معنای آن

"من تکلم سمع نطقه، و من سکت علم سره"

( هر کس سخن بگوید خداوند سخن او را می‎شنود، و هر کس خاموش باشد خداوند سر و نهان او را می‎داند.)

هر کس سخنی بگوید خداوند نطق و کلام او را می‎شنود. البته خدا گوش ظاهری مانند انسان و سایر موجودات زنده ندارد، ولی نسبت به مسموعات علم و آگاهی دارد. اساسا این گوش وسیله شنوایی موجودات زنده و مادی است و لازم نیست که همه موجودات با این گوش، علم به مسموعات پیدا کنند. من و شما برای شنیدن صداها باید آن صدا در گوشمان منعکس شود و به وسیله سلسله اعصاب به یک نقطه

ناوبری کتاب