صفحه ۳۲۹

"خطبه 115 - قسمت دوم"

"أللهم فارحم أنین الا نة ، و حنین الحانة . أللهم فارحم حیرتها فی مذاهبها، و أنینها فی موالجها. أللهم خرجنا الیک حین اعتکرت علینا حدابیر السنین، و أخلفتنا مخایل الجود [ الجود]؛ فکنت الرجأ للمبتئس، والبلاغ للملتمس. ندعوک حین قنط الانام، و منع الغمام، و هلک السوام، أن لا تؤاخذنا بأعمالنا و لا تاخذنا بذنوبنا. وانشر علینا رحمتک بالسحاب المنبعق، والربیع المغدق، والنبات المونق، سحا وابلا، تحیی به ما قد مات، و ترد به ما قد فات. أللهم سقیا منک محییة مرویة ، تامة عامة ، طیبة مبارکة ، هنیئة [ مریئة ]، مریعة ؛ زاکیا نبتها، ثامرا فرعها، ناضرا ورقها، تنعش [ تنعش ] بها الضعیف من عبادک ، و تحیی بها المیت من بلادک ."

توضیحی مختصر درباره خطبه

خطبه ای را که در درس گذشته شروع کردیم درباره استسقاء یا طلب باران بود. همان طور که توضیح دادیم نماز استسقاء دو رکعت است و دو خطبه دارد و مانند نماز عید است. البته نماز عید و نماز جمعه جزء نمازهای واجب بوده است که در زمان غیبت وجوب آن مورد اختلاف می‎باشد. در صورتی که نماز استسقاء اساسا مستحب است و تنها نماز مستحبی است که می‎توان آن را با جماعت خواند. دو خطبه مانند نماز عید و نماز جمعه دارد، که معمولا در یکی از خطبه ها به گفتن اقل واجب یک خطبه اکتفا می‎شود و در خطبه دیگر مطالبی را که خطیب لازم می‎داند به طور مفصل تر بیان می‎کند.

ناوبری کتاب