صفحه ۳۲۷

( درس 183)

خطبه 115 (قسمت دوم)

توضیحی مختصر درباره خطبه

تقاضای رحمت برای چهارپایان

قحطی زدگان امیدوار

دو نکته درباره "تشبیه" حضرت

خداوند، امید گرفتاران

درخواست کیفر نکردن

درخواست رحمت بارش و رویش

ناوبری کتاب