صفحه ۳۲۱

یکی از آقایان می‎گوید که مردم درباره مرحوم ابوی بنده نقل می‎کنند که ایشان نیز چندین مرتبه نماز باران خوانده اند و باران آمده است. بله، مرحوم والد ما گاهی نماز باران می‎خواندند و باران هم می‎آمد؛ ولی این بار اصرار داشتند که من نماز را بخوانم و من هم یک مقدار نگران بودم که شاید باران نیاید و در بین مردم و مخصوصا بهایی های نجف آباد عکس العمل خوبی نداشته باشد؛ ولی هنگامی که مرحوم آیت الله ربانی شیرازی گفتند نماز بخوانید قطعا باران می‎آید، اطمینان قلب پیدا کردم.

یکی دیگر از آقایان هم درباره علت مستحب بودن جدایی بچه ها از مادرانشان در نماز استسقاء سؤال می‎کند که آیا به خاطر این است که آنها بیشتر گریه کنند و مثلا دل خداوند به رحم آید؟ نه، بلکه به وجود آمدن این منظره ناراحت کننده باعث می‎شود توجه مردم به خداوند بیشتر شود و توجه بیشتر باعث عنایت بیشتر خداوند می‎شود.

نکته دیگری که سؤال می‎کنند این است که اگر در روز جمعه نماز استسقاء خواندند آیا نماز جمعه را دیگر نمی خوانند؟ جواب این است که نماز استسقاء منافاتی با نماز جمعه ندارد. زیرا پیش از ظهر نماز باران را می‎خوانند ولی نماز جمعه را پس از اذان ظهر به جا می‎آورند.

نماز استسقاء توسط علمای اهل سنت

خاطره دیگری که درباره نماز باران دارم مربوط به پس از انقلاب می‎شود که علمای شهرهای مختلف و از جمله علمای اهل سنت اینجا رفت و آمد می‎کردند. روزی حدود ده نفر از علمای پیرمرد اهل سنت از شهر نگور که نزدیک چابهار است اینجا آمدند و از بی آبی و نیامدن باران شکایت کردند. من به این آقایان عرض کردم تأکید شرع این است که وقتی باران نمی آید و کم آبی وجود دارد نماز باران خوانده شود، شما چرا نماز باران نمی خوانید؟ به آنها سفارش کردم شما بروید نماز باران بخوانید قطعا خداوند کمک می‎کند و باران می‎آید. این آقایان رفتند و پس از مدتی

ناوبری کتاب