صفحه ۳۱۱

( درس 182)

خطبه 115 (قسمت اول)

نماز استسقاء

آثار خشم خدا

دعای مورچگان و بارش باران

نماز استسقاء توسط آیت الله خوانساری؛

نمونه ای دیگر از نماز استسقاء

نماز استسقاء توسط علمای اهل سنت

ترحم خدا بر اطفال و پیران و...

شکافته شدن و خشک ماندن کوهها

تشنگی و سرگردانی چهارپایان

ناوبری کتاب