صفحه ۳۰۳

اولویت واجبات

"فلا یکونن المضمون لکم طلبه أولی بکم من المفروض علیکم عمله"

( پس نباید طلب کردن آنچه برای شما ضمانت شده برتر باشد از آنچه انجام آن بر شما واجب گردیده است.)

عبارت: "من المفروض" متعلق به "اولی" می‎باشد و از لحاظ ترکیب "طلبه" مبتدا و "أولی" خبر آن و مجموعه "طلبه أولی بکم" خبر "فلا یکونن" است.

مبادا وقت خود را تنها صرف تحصیل روزی کنید و واجبات خود را انجام ندهید؛ مبادا برای نماز و کارهای واجب دیگر خود اهمیتی قائل نباشید و آنها را ترک نمایید.

در آن اوایل که گاهی برای تبلیغ می‎رفتم، یک سال به یکی از شهرها رفتم. در آنجا مشاهده کردم که تقریبا همه مردم آن منطقه روزه می‎خورند. گفتم: شما مسلمان هستید، چرا روزه نمی گیرید؟ جواب می‎دادند: ما خرمن کوبی داریم و می‎خواهیم گندمهای خود را درو و خرمن کوبی کنیم؛ چه کسی در روزهای گرم تابستان و در حال خرمن کوبی روزه می‎گیرد؟ در حالی که این منطق درست نیست. زیرا انجام واجبات خداوند لازم است و خرمن کوبی و درو کردن گندم یا کارهای دیگر را می‎توان مقداری جلوتر و یا عقب تر انداخت یا کم و زیاد کرد که انجام واجبات خدا با آنها منافات نداشته باشد.

حضرت علی (ع) می‎فرماید: پس نباید طلب کردن آن چیزی که از جانب خدا برای شما ضمانت شده است أولی و بهتر باشد از آنچه انجام آن بر شما واجب شده است.

تردید در باورها عامل ترک وظایف

"مع أنه - والله - لقد اعترض الشک و دخل الیقین، حتی کأن الذی ضمن لکم قد فرض علیکم، و کأن الذی فرض علیکم قد وضع عنکم"

ناوبری کتاب