صفحه ۳۰۰

چگونه است که در سرتاسر جهان و از جمله کشورهای آفریقایی گرسنگی و فقر و فلاکت بیداد می‎کند؟

آیه شریفه در پاسخ به این سؤال - که در حقیقت یک سؤال مقدر و فرضی است - می‎فرماید: (ان الانسان لظلوم کفار) : "همانا انسان بسیار ستمگر و ناسپاس است." پس این دو عامل که عبارت از ستم انسانها به یکدیگر و ناسپاسی آنها می‎باشد، باعث می‎شود این همه فقر و فلاکت و بیچارگی در جهان پدید آید. یک عده ستم می‎کنند و حق دیگران را می‎خورند و در نتیجه کسانی که حقشان پایمال و خورده شده است گرسنه می‎مانند. همین چند روز پیش روزنامه ها نوشته بودند که ثروت و پول کشور ایران، تنها در اختیار سه درصد مردم قرار دارد. در کشوری که اسلام و عدالت اجتماعی باید حکمفرما باشد، ثروت کشور تنها در اختیار سه درصد از مردم قرار دارد. همچنین در کشور آمریکا که حدود سیصد میلیون نفر جمعیت دارد تقریبا پنج میلیون از آنها یهودی هستند و این پنج میلیون حدود هفتاد و پنج درصد ثروت کشور آمریکا را در دست دارند. اینها ظلم است و باعث می‎شود یک عده محدود حق دیگران را پایمال کنند.

عامل دوم فقر و بدبختی مردم جهان که در قرآن به آن اشاره شده است کفران نعمت و ناسپاسی مردم است. در کشورهای مختلف و از جمله در ایران انواع معدنها و ذخایر ارزشمند وجود دارد که استخراج نمی شود. آبها و بارانهایی که می‎بارد و می‎توانیم آنها را مهار و کنترل کنیم اما مهار نمی شود. با این که علم امروز در همه زمینه ها و از جمله در زمینه سدسازی پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده است ولی آبها به خلیج فارس می‎ریزد. در کشور عراق دو شط دجله و فرات وجود دارد و با این همه بیشتر مردم آن کشور در سختی زندگی می‎کنند و آبها بدون کنترل به خلیج فارس می‎ریزد و به طور صحیح استفاده ای از آن نمی شود. پس مردم آب و زمین و معدن و

ناوبری کتاب