صفحه ۲۹۵

( درس 181)

خطبه 114 (قسمت چهارم)

کفالت روزی از طرف خداوند و معنای آن

عوامل فقر

اولویت واجبات

تردید در باورها عامل ترک وظایف

شتاب در انجام عمل صالح

بازنگشتن عمر و امید به بازگشت روزی

سفارش به تقوا

عوامل زوال ایمان

ناوبری کتاب