صفحه ۲۸۸

آنچه درباره آخرت گفته می‎شود اکتفا کنید و در پی آن به دنبال کارهایی بروید که در آخرت شما را از گرفتاری و عذاب نجات دهد و از نعمت های بهشتی برخوردار نماید. انسان باید وقتی آیات قرآن و یا احادیث معصومین (ع) را درباره بهشت و جهنم می‎خواند آنها را باور کند و در آثار اعمال و رفتار خویش تأمل نماید.

خداوند متعال در قرآن کریم می‎فرماید: (ان الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا) سوره نساء (4)، آیه 10. "کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‎خورند جز این نیست که در شکمشان آتش می‎خورند و به زودی به آتش فروزان در خواهند آمد."

خلاصه هنگامی که انسان در دنیا نمی تواند آخرت و بهشت و جهنم را مشاهده کند، باید به آنچه قرآن کریم و پیامبراکرم (ص) و سایر معصومین (ع) درباره عالم غیب خبر آورده اند ترتیب اثر بدهد. مثلا وقتی همین آیه شریفه فوق را می‎شنود باور کند که اگر مال یتیم را بخورد در حقیقت آتش در شکم خود وارد می‎سازد. می‎فرماید: پس باید شما را شنیدن احوال آخرت از دیدن آنها کفایت کند، و باید کافی باشد برای شما از عالم غیب همان خبر آن.

بهتر بودن کمبود دنیوی از کمبود اخروی

"واعلموا أن ما نقص من الدنیا و زاد فی الاخرة خیر مما نقص [ فی ] من الاخرة و زاد فی الدنیا"

( و بدانید آنچه از دنیا کم شده و در آخرت زیاد گردیده بهتر است از آنچه از آخرت کم شده و در دنیا زیاد گردیده باشد.)

این که انسان بتواند در دنیا به شیوه ای زندگی کند که هم کاملا از لذتهای آن برخوردار شود و از آنها استفاده کند و هم در آخرت گرفتار عذاب دوزخ نشود، بسیار

ناوبری کتاب