صفحه ۲۸۶

بدتر از بد و بهتر از خوب

"انه لیس شئ بشر من الشر الا عقابه، و لیس شئ بخیر من الخیر الا ثوابه"

( همانا نیست چیزی بدتر از بدی مگر عقاب و کیفر آن، و نیست چیزی خوبتر از خوبی مگر پاداش آن.)

حضرت در این عبارت می‎فرمایند: "انه لیس شئ بشر من الشر الا عقابه": همانا بدتر از هر بدی عقاب و عذابی است که انسان باید در مقابل انجام کار بد آن را تحمل کند. پس چیزی بدتر از کار بد وجود ندارد مگر کیفری که انسان باید در مقابل انجام کار بد تحمل کند. "و لیس شئ بخیر من الخیر الا ثوابه": و هیچ چیزی بهتر از خوبی و نیکی نیست مگر پاداش آن. اجر و پاداشی که در برابر انجام کار نیکو در قیامت داده می‎شود از خود کار خوب بهتر است. بنابراین انسان در دنیا باید در اندیشه آخرت و ثواب و عقاب کارهای خود باشد.

تفاوت امور دنیوی و اخروی

"و کل شئ من الدنیا سماعه أعظم من عیانه، و کل شئ من الاخرة عیانه أعظم من سماعه"

( و هر چیزی از دنیا شنیدنش بزرگتر است از دیدن آن، و هر چیزی از آخرت دیدنش بزرگتر است از شنیدن آن.)

هر نعمتی از نعمت های دنیا را که آدمی وصف آن را می‎شنود لذت بیشتری می‎برد تا آن که خود آن نعمت را به دست بیاورد؛ و انسان تا چیزی را به دست نیاورده است نسبت به آن علاقه و شوق بیشتری دارد و هنگامی که آن را به دست آورد از علاقه و اشتیاقش کاسته می‎شود؛ بویژه اگر انسان بداند که دنیا و نعمت های آن زوال پذیر است

ناوبری کتاب