صفحه ۲۷۷

( درس 180)

خطبه 114 (قسمت سوم)

دنیا سرای از دست دادن ها

دنیا سرای دگرگونی ها

دنیا سرای عبرتها

فریبندگی خوشی های دنیا

فاصله بین زندگان و مردگان

بدتر از بد و بهتر از خوب

تفاوت امور دنیوی و اخروی

بهتر بودن کمبود دنیوی از کمبود اخروی

گستره مباحات در مقایسه با محرمات

ناوبری کتاب