صفحه ۲۷۵

سرای مشقت و سختی

"و من العنأ أن المرء یجمع ما لا یاکل، و یبنی ما لا یسکن"

( و از جمله رنج و سختی [ دنیا] این که انسان جمع آوری می‎کند چیزی را که نمی خورد، و بنا می‎کند آنچه را که در آن سکونت نمی یابد.)

یکی از مهم ترین سختی های دنیا این است که انسان با مشقت های زیاد چیزی را گرد می‎آورد و می‎خواهد از آنها استفاده کند ولی ناگهان مرگش فرا می‎رسد و وارثها همه ثروت و دارایی او را تصرف می‎کنند و می‎خورند. با هزار زحمت و فلاکت ساختمان چند طبقه ای می‎سازد و می‎خواهد در آن سکونت کند ولی موفق نمی شود و مرگ او را درمی یابد.

"و من العنأ": و از جمله سختی ها و مشقت های دنیا این است که "أن المرء یجمع ما لا یاکل": انسان چیزی را جمع آوری می‎کند که نمی خورد. وارثهای او می‎خورند ولی او باید در قیامت مسئولیتش را بپذیرد و پاسخگو باشد. "و یبنی ما لا یسکن": و بنا می‎کند آنچه را که اساسا موفق به سکونت در آن نمی شود.

"ثم یخرج الی الله تعالی لا مالا حمل و لا بناء نقل"

( سپس به سوی خدای متعال [ از دنیا] خارج می‎شود در حالی که نه مالی را با خود برداشته و نه ساختمانی همراه برده است.)

این بسیار سخت است که انسان با رنج فراوان مالی را جمع آوری کند و یا ساختمان و بنایی را بسازد ولی نتواند از مال خود استفاده کند، یا نتواند در منزلی که با سختی فراوان آن را ساخته است سکونت کند، و یکدفعه عزرائیل به سراغش آید؛ و او در حالی که نمی تواند مال خود را همراه ببرد و یا منزل خود را به آخرت انتقال دهد به سوی خدا می‎رود.

ناوبری کتاب