صفحه ۲۷۳

فناپذیری دنیا

"فمن الفناء أن الدهر موتر [ موتر] قوسه، لا تخطی سهامه، و لا تؤسی جراحه"

( پس از نشان فنا و نیستی دنیا این که روزگار کمان خود را زه کرده، تیرهای آن خطا نمی کند، و زخم هایش درمان نمی یابد.)

"موتر" از باب افعال و "موتر" از باب تفعیل است، و هر دو صحیح می‎باشند؛ "وتر" به آن زهی گفته می‎شود که به کمان بسته و در هنگام تیرانداختن کشیده می‎شود.

"قوس" نیز به معنای کمان می‎آید. "تؤسی" مضارع مجهول از "أسا، یاسو" است. "لا تؤسی" یعنی بهبود نمی یابد و قابل معالجه نیست.

حضرت امیر(ع) در این عبارت می‎فرماید: ازجمله فنا و نیستی دنیا این است که روزگار کمان خود را زه کرده و تیر خود را داخل آن گذاشته و نزدیک است تیر خود را که همان تیر مرگ باشد و خطا ندارد به سوی هر کسی که مرگش فرا رسیده رها کند. هنگامی که عزرائیل بیاید انسان نمی تواند از دست او فرار کند.

"عزرائیل" مظهر قدرت خداست مصباح الانس، ص 509. و با "اسرائیل" به یک معنا می‎باشد؛ "اسرا" به معنای زور و قدرت است و "ئیل" به معنای خداست.علل الشرائع، ج 1، ص 43، باب 39، حدیث 2؛ معانی الاخبار، ص 49. پس اسرائیل یا عزرائیل به معنای قوت و قدرت خداوند است. در تورات محرف ادعا شده است که حضرت یعقوب با خدا یا ملک خدا کشتی گرفت و به همین جهت به یعقوب (ع) اسرائیل می‎گویند !عهد عتیق، سفر پیدایش، باب 32، آیات 24 تا 30؛ "... گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی...".

"فمن الفناء": پس از جمله فنا و نیستی دنیا این است که "أن الدهر موتر قوسه":

ناوبری کتاب