صفحه ۲۵

( درس 165)

خطبه 109 (قسمت اول)

نقل های متفاوت خطبه

بیان صفاتی از خداوند

خضوع همه چیز در برابر خدا

وابستگی موجودات به خدا

فرق بین امکان ذاتی و امکان فقری

اختصاص عزت و قوت و پناه بخشی به خداوند

شنوایی و دانایی خداوند و معنای آن

خداوند روزی دهنده و مرجع موجودات

عدم امکان مشاهده خداوند با چشم مادی

بی نیازی خدا از خلق

گستره قدرت حق

تأثیرناپذیری سلطنت و ملک خداوند

بی اثر بودن نارضایتی ها بر قضا و قدر الهی

ظهور سر و نهان نزد خدا

ناوبری کتاب