صفحه ۲۴۵

( درس 178)

خطبه 114 (قسمت اول)

ارتباط حمد و شکر با نعمت های خداوند

سپاس بر نعمت ها و بلاهای خداوند

رابطه ابتلائات و درجات ایمان

کمک خواهی از خدا بر نفس سرکش

جهاد با نفس یا جهاد اکبر

خطر مال و مقام دوستی

آمرزش خواهی امام (ع) از خداوند و مقصود از آن

ایمان شایسته

محتوای شهادتین

ارزش شهادتین

ناوبری کتاب