صفحه ۲۳۵

تسلط دنیا بر دل اهل آن

"فصارت الدنیا أملک بکم من الاخرة ، والعاجلة أذهب بکم من الاجلة"

( پس دنیا بیشتر از آخرت بر شما مالک شده، و [ دنیای ] نقد و فوری بیشتر از [ آخرت ] مدت دار [ دلهای ] شما را برده است.)

"عاجلة" به معنای فوری و نقد است؛ و "آجلة" به معنای غیر فوری و مدت دار است.

در ظاهر دنیا نقد و آخرت نسیه است و معمولا انسان بیشتر به دنبال نقد است. به همین دلیل انسان بهشت و نعمت های آخرت را رها می‎کند و به دنبال دنیا می‎رود.

حضرت می‎فرماید: پس دنیا بیش از آخرت مالک شما شده است و دلهای شما را در دست گرفته و در تصرف خود دارد، و دنیایی که فوری است و اکنون وجود دارد دل شما را بیشتر برده است از آخرتی که مدت دار است و در آینده فراروی شما قرار دارد. خلاصه شما بیشتر به فکر دنیا هستید و در اندیشه آخرت خود نمی باشید.

علت تفرقه در جامعه اسلامی

"و انما أنتم اخوان علی دین الله، ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر"

( و جز این نیست که شما بر دین خدا با هم برادر هستید، میان شما جدایی نینداخته مگر نیت های پلیدتان و بدی های باطن و درونتان.)

شما مسلمانان بر اساس فطرت اسلامی و دینی خود با یکدیگر برادرید و دارای یک خدا، یک کتاب و یک دین هستید؛ بنابراین باید با هم هماهنگ و دوست باشید. فطرت انسانی و دینی شما اقتضا می‎کند که اخوت و برادری و مهربانی و وحدت در

ناوبری کتاب