صفحه ۲۲۷

( درس 177)

خطبه 113 (قسمت دوم)

واجبات الهی یا حقوق الهی

آمادگی برای مرگ

شادمانی ظاهری پارسایان

خشم درونی پارسایان نسبت به خود

فراموشی مرگ و آرزوهای کاذب

تسلط دنیا بر دل اهل آن

علت تفرقه در جامعه اسلامی

پیامدهای تفرقه

اهمیت دادن به دنیا

علت ترک امر به معروف و نهی از منکر

بایستگی رعایت حقوق مسلمانی

سازشکاری در ارزشها و دینداری ظاهری

ناوبری کتاب