صفحه ۲۲۳

است. دلیل فریب بودن آن هم این است که همه را از تو می‎گیرند و تمام می‎شود. دنیا خود را به چیزهایی زینت کرده که موجب غرور و فریب می‎شود؛ و انسان هم که دارای ضعف نفس است فریب می‎خورد. دنیا در حقیقت مانند زنی است که زیبایی ندارد ولی با آرایش خود افرادی را که توجه ندارند فریب می‎دهد.

می‎فرماید: دنیا خود را آرایش کرده است با چیزهای فریبنده که موجب فریب شماست، و شما را به وسیله همین زینت ها فریب داده است.

نشانه های خواری دنیا نزد خدا

"دار هانت علی ربها؛ فخلط حلالها بحرامها، و خیرها بشرها، و حیاتها بموتها، و حلوها بمرها"

( دنیا سرایی پست و خوار است برای پروردگارش؛ پس خداوند حلال آن را با حرام، و خیرش را با شر، و زندگی اش را با مرگ، و شیرینی اش را با تلخی مخلوط کرده است.)

دنیا پیش خداوند خوار و بی ارزش است و چون خداوند برای دنیا ارزشی قائل نیست حرام و حلال و خوبی و بدی دنیا را مخلوط و درهم کرده است. اگر دنیا پیش خداوند اعتبار داشت خداوند خوب و بد دنیا و زندگی و مرگ آن را با هم مخلوط و در هم نمی کرد، و کسانی که با خدا سر و کار ندارند دنیای بیشتری پیدا نمی کردند. همین نکته خود دلیل خوبی است بر این که دنیا مورد بی مهری خداوند است.

حضرت می‎فرماید: دنیا برای پروردگارش خوار است و خداوند به آن اهمیت نداده است، پس خداوند حلال دنیا را با حرام آن مخلوط کرده است، و خوبی آن را با بدی و شر آن آمیخته است، و حیات و زندگی آن را با مرگ آن، و شیرینی آن را با تلخی آن در هم آمیخته است.

"لم یصفها الله تعالی لا ولیائه، و لم یضن بها علی [ عن ] أعدائه"

( خدای تعالی دنیا را برای دوستان خود برنگزیده است، و برای دشمنانش به آن بخل نورزیده است.)

ناوبری کتاب