صفحه ۲۲۲

همان طور که ملاحظه می‎کنید این خطبه نیز از ابتدا شروع نشده است. دلیل آن هم واوی است که در ابتدا آمده است. بنابراین معلوم می‎شود که سید رضی (ره) این خطبه را همانند بسیاری از خطبه های دیگر تقطیع کرده است.

هشدار نسبت به دنیای فریبنده

"و أحذرکم الدنیا فانها منزل قلعة ، و لیست بدار نجعة"

( و من شما را از [ دلبستگی به ] دنیا پرهیز می‎دهم زیرا بی تردید دنیا جایگاه برکنده شدن است، و نه خانه ای که در آن به دنبال چراگاه و ماندن در آن باشید.)

"قلعة" و "قلعة" مانند "همزة" و "همزة" هر دو صحیح و هر دو استعمال شده است. "قلعة" به معنای جاکن شدن است. کسی که سوار شتر یا اسب شود و نتواند خود را نگه دارد و به زمین بیفتد، از جاکن شدن او از روی مرکب تعبیر به "قلعة" می‎کنند.

"نجعة" به مکانی گفته می‎شود که در آن از گیاه و سبزی و خرمی جستجو می‎شود؛ یعنی مکانی که مطابق میل و طبع انسان باشد و آب و گیاهی داشته باشد که انسان بتواند در آنجا منزل کند.

حضرت امیر(ع) می‎فرمایند: من شما را از دنیا می‎ترسانم و نسبت به آن هشدار می‎دهم، زیرا دنیا منزل و جایگاه کنده شدن است. جایی که انسان بتواند منزل کند و همیشه در آن بماند نیست. و نیز خانه رسیدن به آرزوها نیست که مطابق میل و طبع شما باشد که در آنجا باقی بمانید.

"قد تزینت بغرورها، و غرت بزینتها"

( به تحقیق دنیا خود را با فریبش آراسته، و با زینت خویش [ شما را] فریب داده است.)

دنیا خود را با چیزهایی آرایش و زینت کرده است که موجب فریب شما می‎گردد؛ برحسب ظاهر زیبا جلوه می‎کند؛ کاخ، باغ، زن، ماشین و پست و مقامش همه فریب

ناوبری کتاب