صفحه ۲۱۷

در مورد چگونگی قبض روح بچه در شکم مادر توسط عزرائیل سه احتمال وجود دارد که حضرت امیر(ع) به آنها اشاره می‎کند. البته به نظر ما آن حضرت (ع) چگونگی قبض روح را می‎دانند منتها برای این که عجر انسانهای معمولی غیر از معصومین را از حقیقت و کیفیت قبض روح بیان فرمایند این چنین احتمالاتی را ذکر می‎کنند. در هر صورت این احتمالات عبارتند از:

الف - این که ملک الموت یا مأمور عزرائیل از راه برخی از اعضاء و جوارح مادر بر بچه وارد شود و او را قبض روح کند. به عنوان مثال از راه رحم یا از جدار شکم بر او وارد شود. این احتمال را در مورد کسانی که در آب غرق می‎شوند نیز گفته اند؛ یعنی اگر کسی در زیر آب غرق شد آیا ملک الموت زیر آب رفته و او را قبض روح کرده است ؟ بعضی ها بر این عقیده اند که بلی ملک الموت یا مأمور قبض روح به داخل آب می‎رود و کسی را که در حال غرق شدن است قبض روح می‎کند.

ب - احتمال دوم این که لازم نیست ملک الموت در رحم مادر کودک برود، بلکه خود روح بچه ملک الموت را به اذن پروردگار خود اجابت می‎کند. یعنی ملک الموت همین که روح را صدا کند و یا اراده گرفتن آن را بنماید، روح در اختیارش قرار گرفته و قبض می‎شود.

ج - احتمال سوم این که ملک الموت و یا مأمور او در درون کودک و یا مادر او قرار دارد و هنگامی که می‎خواهد بچه را قبض روح کند به راحتی این کار را انجام می‎دهد.

خلاصه این که حضرت سه احتمال در اینجا به لحاظ ما که از نظر علم و آگاهی ضعیف هستیم ذکر کرده و فرموده اند: آیا ملک الموت از بعضی جوارح مادر بر بچه وارد می‎شود؟ یا این که روح به اذن پروردگار خود ملک الموت را اجابت می‎کند؟ یا این که اساسا ملک الموت در شکم و اعضاء و جوارح مادر همراه با بچه آرمیده و سکونت گزیده است ؟

ناوبری کتاب