صفحه ۲۱۶

قبض روح چگونه است چیزی است که ما نمی دانیم. حضرت علی (ع) نیز در این خطبه می‎فرمایند: شما که نمی دانید قبض روح انسانها به چه صورت است، پس چگونه می‎خواهید درباره خداوند اظهار نظر کنید؟

"هل تحس به اذا دخل منزلا؟": آیا تو ملک الموت را احساس می‎کنی هنگامی که داخل منزلی شد؟ به این معنا که آیا او را با چشم خود می‎بینی ؟ یا صدایش را می‎شنوی ؟ یا به وسیله یکی از حواس دیگر خود او را احساس می‎کنی ؟ البته این عبارت به صورت "هل یحس به" - که مجهول غایب باشد - نیز نقل شده است. "أم هل تراه اذا توفی أحدا؟": یا او را مشاهده می‎کنی هنگامی که کسی را می‎گیرد، یعنی قبض روح می‎نماید؟

چگونگی قبض روح جنین

"بل کیف یتوفی الجنین فی بطن أمه ؟"

( بلکه چگونه جنین را در شکم مادر خود می‎ستاند؟)

قبض روح شدن انسانها به وسیله عزرائیل مسأله مشکل و بسیار پیچیده ای است، ولی پیچیده تر و مشکل تر از آن قبض روح بچه در شکم مادر است که چگونه صورت می‎گیرد.

"أیلج علیه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته باذن ربها؟ أم هو ساکن معه فی أحشائها؟"

( آیا ملک الموت از بعضی اعضای مادر بر بچه وارد می‎شود؟ یا آن که روح با اجازه پروردگار خود او را اجابت کرده است ؟ یا ملک الموت همراه با آن جنین در اجزاء درونی مادر آرمیده است ؟)

"أحشاء" جمع "حشا" به معنای روده و چیزهایی است که در شکم قرار دارد.

ناوبری کتاب