صفحه ۲۱۳

"خطبه 112»

و من خطبة له علیه السلام ذکر فیها ملک الموت:

"هل تحس [ یحس ] به اذا دخل منزلا؟ أم هل تراه اذا توفی أحدا؟ بل کیف یتوفی الجنین فی بطن أمه ؟ أیلج علیه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته باذن ربها؟ أم هو ساکن معه فی أحشائها؟ کیف یصف الهه من یعجز عن صفة مخلوق مثله ؟!"

این خطبه درباره ملک الموت و فرشته مرگ می‎باشد. این خطبه مفصل بوده و احیانا بخش های مختلفی داشته که تنها یک بخش از آن مربوط به ملک الموت بوده که سید رضی آن را نقل کرده است.

ناپیدایی قبض کننده روح

"هل تحس [ یحس ] به اذا دخل منزلا؟ أم هل تراه اذا توفی أحدا؟"

( آیا او را حس می‎کنی هر گاه که به منزلی داخل شد؟ یا او را می‎بینی هر گاه جان کسی را گرفت ؟)

"توفی" از ماده "وفی" است و به معنای پس گرفتن چیزی می‎آید که داده شده است. قبض روح در آیات قرآن گاهی به خداوند، گاهی به ملک الموت و گاه به سایر ملائکه نسبت داده شده است.

در یک آیه می‎فرماید: (قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ) سوره سجده (32)، آیه 11. "بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است جان شما را می‎گیرد." در این آیه شریفه قبض

ناوبری کتاب