صفحه ۲۱۱

( درس 176)

خطبه 112

ناپیدایی قبض کننده روح

چگونگی قبض روح جنین

دلیل ناتوانی از توصیف خداوند و بیان مراتب تجرد

چگونگی قبض روح انسانها در یک زمان

خطبه 113 (قسمت اول)

هشدار نسبت به دنیای فریبنده

نشانه های خواری دنیا نزد خدا

خوبی اندک دنیا و شر بسیار آن

فناپذیری همه چیز دنیا

ناوبری کتاب