صفحه ۲۰۱

حضرت امیر(ع) می‎فرمایند: بدانید - با این که خود می‎دانید - که شما خواهی نخواهی دنیا را ترک خواهید کرد و از دنیا سفر کرده به عالم برزخ و آخرت خواهید رفت. بنابراین از سرنوشت کسانی پند بگیرید که در دنیا می‎گفتند: کیست که نیرویش از ما زیادتر باشد؟ کیست که قدرتش از ما بیشتر باشد؟ ما که دنیا را مسخر کرده ایم. ما ابر قدرت هستیم. این ادعاها در گذشته زیاد بوده است و انسان باید از سرنوشت آنان پند بگیرد و بداند که اگر ثروتمند است ممکن است امروز و فردا ورشکست شود، و اگر صاحب مقام و موقعیت است ممکن است پس از مدتی با آبروی از دست رفته برکنار شود. پس باید از قدرت و ثروت خود به نحوی که مورد رضایت خدا باشد استفاده کند، که در این صورت خدماتش پیش خداوند ارزشمند است و پاداش دارد.

"فاعلموا": پس بدانید "و أنتم تعلمون": و البته شما می‎دانید "بأنکم تارکوها": که شما خواهی نخواهی دنیا را ترک خواهید کرد "و ظاعنون عنها": و از دنیا کوچ خواهید کرد و به عالم برزخ و قیامت می‎روید؛ "واتعظوا فیها بالذین قالوا": و پند بگیرید و موعظه بپذیرید در دنیا از سرنوشت کسانی که گفتند: "من أشد منا قوة": کیست که از ما نیرو و توانش بیشتر باشد؟

وضعیت طالبان دنیا پس از مرگ

"حملوا الی قبورهم فلا یدعون رکبانا، و أنزلوا الاجداث فلا یدعون ضیفانا"شبیه این عبارت را حضرت در خطبه 188 بیان کرده اند: "حملوا الی قبورهم غیر راکبین، و أنزلوا فیها غیر نازلین".

( آنان به سوی گورهایشان به دوش کشیده شدند پس آنان را سواره نمی گویند، و در گورهاشان فرود آورده شدند پس آنان را مهمان نمی خوانند.)

"أجداث" جمع "جدث" به معنای قبر است.

ناوبری کتاب