صفحه ۱۹۵

( درس 175)

خطبه 111 (قسمت چهارم)

هشدار نسبت به دنیای توصیف شده

توجه به فرجام کار

وضعیت طالبان دنیا پس از مرگ

توصیف خانه قبر

همسایگان بی تفاوت طالبان دنیا

مردگان، نزدیکان دور از هم

ویژگی های دیگر مردگان گورستان

تفاوتهای قبل و بعد از مرگ

بازگشت به زمین با بدنهای برهنه

همراهی اعمال آدمی در برزخ و قیامت

ناوبری کتاب